Ogłoszenie upadłości firmy – co powinien o niej wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Każda firma funkcjonująca na rynku jest w pewnym sensie obarczona ryzykiem upadłości. W sytuacji, kiedy niewypłacalność przedsiębiorstwa się przedłuża i nie istnieją przesłanki poprawy sytuacji w niedalekiej przyszłości, warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości. Jest to o tyle istotne, że upadłość firmy powinna zostać ogłoszona w odpowiednim czasie oraz we właściwy sposób, aby przyniosła pożądane skutki.

Podstawa prawna ogłoszenia upadłości - kto może ją ogłosić?

Polskie prawo reguluje upadłość w Ustawie z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. W dokumencie tym znajdują się wszystkie informacje na temat upadłości - określa on, co stanowi jej podstawę, przedstawia proces postępowania upadłościowego oraz informuje o skutkach jego przeprowadzenia. Ogłoszenie upadłości jest prawem każdego przedsiębiorcy, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Upadłość może ogłosić każda firma, zarówno duże przedsiębiorstwo, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza. Przepisy ustawy stosuje się także do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Objęci nimi są także wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim majątkiem oraz wspólnicy spółek partnerskich. Ogłoszenie upadłości jest możliwe także w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Ogłoszenie upadłości firmy – co powinien o niej wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Kiedy przedsiębiorca powinien ogłosić upadłość?

Główną przyczyną ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy. Każda sytuacja powinna być jednak rozpatrywana indywidualnie, gdyż nie zawsze problemy finansowe, zwłaszcza te tymczasowe, będą przesłanką do ogłoszenia upadłości. Często zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo dotyka tzw. niewypłacalność bieżąca wynikająca z opóźnień w regulowaniu płatności przez klientów, która powoduje chwilową utratę płynności finansowej firmy.

Po uregulowaniu zaległej płatności problem znika i firma może kontynuować swoją pracę. Warto także wiedzieć, że sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji, kiedy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza 3 miesięcy, a suma należności nie jest większa niż 10% wartości bilansowej firmy.

Najważniejszą kwestią jest uchwycenie momentu, w którym niewypłacalność z tymczasowej przechodzi w długoterminową i właśnie wtedy zdecydować się na ogłoszenie upadłości. Należy złożyć stosowny wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i każdego z jego wierzycieli. Jego złożenie rozpoczyna postępowanie sądowe, które ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w trybie postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika staje się majątkową masą upadłościową, która zostanie przeznaczona na uregulowanie należności.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.