Prawo upadłościowe i naprawcze

W Polskim prawie znajduje się obszar nawiązujący do kwestii upadłościowych i naprawczych. Odwołuje się do nich w momencie, gdy inwestor stał się dłużnikiem i zaczyna być niewypłacalny lub w bliskiej perspektywie pojawi się ona na horyzoncie. Sprawy te są regulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku.

Regulacje ustawowe

Jak już wspomniano kwestie dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego reguluje ustawa z 2003 roku, w której znajdują się przepisy powiązane z polskim postępowaniem upadłościowym i postępowaniem naprawczym. Porusza też regulację zasad wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników, którzy stali się niewypłacalni. Zajmuje się także skutkami ogłoszenia upadłości oraz zasadami postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców, którym grozi niewypłacalność.

Co wiąże ze sobą niewypłacalność?

Występuje ona wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości finansowych, by w terminie pokryć swe zobowiązania lub gdy osoby prawne i jednostki organizacyjne nie są w posiadaniu osobowości prawnej, ale są dysponentami zdolności prawnej. Niewypłacalność występuje wtedy, kiedy całościowa kwota należności jest wyższa w porównaniu do wartości całego majątku przedsiębiorcy, mimo, iż zobowiązania są opłacane.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kiedy można mówić o stanie niewypłacalności?

Gdy pojawi się stan niewypłacalności są dwie drogi postępowania upadłościowego. Pierwszą z nich jest upadłość z możliwością zawarcia układa, gdy pojawia się realna szansa na podtrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa i zawarcie ugody z wierzycielami. Drugą drogą jest upadłość likwidacyjna. Ma ona miejsce wtedy, gdy dochodzi do sprzedaży całego majątku dłużnika, po to, by zaspokoić wierzycieli.

W przypadku dłużników, u których jeszcze nie stwierdzono niewypłacalności mogą rozpocząć postępowanie naprawcze, by móc przeprowadzić restrukturyzację swoich długów, przywrócić wypłacalność firmy i poradzić sobie z trudnościami finansowymi. Tak jak i przy upadłości z porozumieniem jak i postępowanie naprawcze uwzględniają stałą obecność dłużników podczas restrukturyzacji zobowiązań.